privacy statement

PRIVACY POLICY (versie 1 – 19 september 2019)


GOED neemt uw privacy en uw rechten bij de gegevensverwerking zeer ernstig op.

Het doel van deze policy is dan ook om aan te geven op welke manier GOED uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt. Deze policy is in overeenstemming met de toepasselijke wetten en regels, met inbegrip van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) en de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG), die van toepassing is vanaf 25 mei 2018.


1. WIE VERWERKT UW GEGEVENS?

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals die op deze website of in onze verkooppunten worden verzameld, is Goed Farma cvba-so, Goed Hulpmiddelen cvba-so en Goed Immo cvba, hierna onze groep “GOED” genoemd, met maatschappelijke zetel te Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek.

GOED verwerkt persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die zijn verkregen binnen de groep.


2. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Wij verzamelen enkel de gegevens die relevant zijn voor een goede uitvoering van een overeenkomst (verkoop, sollicitatie, zorgverstrekking, informatievraag, etc.). Het gaat hier over de gegevens zoals naam, voornaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer. In bepaalde gevallen vragen wij ook het geslacht of geboortedatum. In specifieke gevallen verwerken wij meer gegevens zoals het rijksregisternummer voor o.a. de rechtstreekse verrekening met de ziekenfondsen en het RIZIV.


3. HOE EN WAAROM GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?

GOED gebruikt uw persoonsgegevens altijd op basis van een van de criteria waarin de wet voorziet met het oog op een geoorloofde verwerking. Uw gegevens worden gebruikt met als doel:

 • u producten/diensten te leveren en die levering te verbeteren;
 • uw ervaring op onze website te verbeteren en eventuele klachten in verband daarmee te behandelen;
 • met u te communiceren;
 • onze activiteiten te beheren;
 • onze marketing- en reclamecampagnes te voeren;
 • fraude te voorkomen;
 • de veiligheid van de website te verzekeren;
 • statistische analyses m.b.t. onze klanten uit te voeren;
 • tegemoetkoming in het kader van de aanvullende voordelen en diensten die via derde betalers regeling wordt verrekend met de ziekenfondsen;
 • wettelijke verplichtingen t.o.v. ziekenfondsen en overheidsinstellingen (zoals RIZIV) te kunnen voldoen;
 • uw kandidatuur te kunnen verwerken


4. HOE EN MET WIE WORDT DIE INFORMATIE GEDEELD?

GOED deelt uw gegevens in principe niet met derden, tenzij die derde partij voorziet in de opvolging en/of levering van uw bestelling, of indien dit wettelijk verplicht is om terugbetaling te verkrijgen van overheidsinstanties en ziekenfondsen. Indien het noodzakelijk is, delen wij uw gegevens binnen onze groep. Met onze leveranciers ondertekenen we steeds een verwerkingsovereenkomst conform de AVG zodat zij in geen geval de verkregen informatie buiten deze specifieke opdracht mogen gebruiken of doorgeven aan derden. Deze zullen uw gegevens echter uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doelen die in punt 3 hiervoor zijn uiteengezet. Bovendien is onze groep verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen wanneer dit opgelegd wordt bij wet, decreet of ordonnantie of nog door een gerechtelijke uitspraak.


5. HOE KUNT U UW GEGEVENS BEHEREN/KRIJGT U TOEGANG TOT UW GEGEVENS EN KUNT U ZE SCHRAPPEN?

In overeenstemming met de Privacywet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u het recht om uw gegevens op te vragen, het recht om uw gegevens te laten corrigeren, het recht om uw gegevens te schrappen, het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens of tegen profilering, het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken. Gezien elk verkooppunt van de groep instaat voor de verwerking van de door u verstrekte persoonsgegevens, vragen wij u om zich te wenden met uw identiteitskaart naar uw vertrouwde verkooppunt. Als klant van de webshop kan u uw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar het adres privacy@goed.be.


6. HOE LANG BEWAREN WIJ UW INFORMATIE?

De verzamelde gegevens worden bewaard zo lang nodig is om onze diensten te verstrekken en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven is. Wij respecteren de wettelijke bewaartermijnen.


7. ZULLEN UW GEGEVENS WORDEN OVERGEDRAGEN BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE?

Onze groep verwerkt en bewaart al uw gegevens binnen de Europese Economische Ruimte zodat de bescherming ervan ten volle wordt verzekerd. Uw gegevens worden in geen geval overgedragen aan derden of doorgestuurd naar servers buiten de Europese Economische Ruimte.


8. HOE VERZEKEREN WIJ DE VEILIGHEID VAN UW GEGEVENS?

Wij nemen technische, administratieve en fysieke maatregelen om de bescherming van uw gegevens tegen eventuele vernietiging, verlies of wijziging ten volle te garanderen.


9. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES EN CONTENT VAN DERDE PARTIJEN

Onze website bevat links naar andere websites, die worden beheerd door andere ondernemingen die niet met ons bedrijf zijn verbonden. Aangezien die websites in principe een eigen vertrouwelijkheidspolicy hebben, bevelen wij u sterk aan om daar kennis van te nemen wanneer u op die websites van derden surft. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gegevensverwerking door die partijen. Daarnaast maken onze websites gebruik van Google Analytics en Facebook Pixel(zie ook Cookies policy). De informatie betreffende de verwerking van die gegevens maakt geen deel uit van deze policy. Wij verwijzen in dit verband dan ook naar de relevante bepalingen van de policy betreffende de bescherming van persoonsgegevens van die derden. Uw rechten m.b.t. die gegevens moeten ook bij die derden worden uitgeoefend.


10. HOE ZULT U OP DE HOOGTE WORDEN GEBRACHT VAN WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACY POLICY?

Deze privacy policy zal bij gelegenheid worden aangepast zonder aankondiging of kennisgeving. U vindt de datum van de laatste wijziging van deze policy bovenaan deze pagina. Wij raden u dan ook aan om de nieuwste versie van deze policy regelmatig te raadplegen. Door onze diensten te blijven gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, gaat u akkoord met de herziene privacy policy.


11. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

Voor vragen of het indienen van verzoeken m.b.t. uw persoonsgegevens kan dit (zie ook punt 5):

 • bij uw vertrouwd verkooppunt;
 • via de contactinfo op deze website;
 • via privacy@goed.be;


Voor meer specifieke vragen in verband met GDPR kan u ook steeds contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming ('Data Protection Officer'):

 • op het volgende e-mail-adres: dpo@goed.be;
 • of per post: Goed Hulpmiddelen cvba-so, t.a.v. DPO, Ellermanstraat 74, 2060 Antwerpen.